WIN: Croky Rollers gadgets

Kans maken op leuke Croky gadgets? Koop een zak Croky Rollers en doe mee!

Je gegevens

De productiecode

De actiecode vind je hier op je verpakking
De productiecode vind je op de achterzijde van de Croky Rollers verpakking. Dit is de volledige code met cijfers en letters onder de tekst "ten minste houdbaar tot" en boven de EAN-code.

Kies je gadget

Welke gadget wil je winnen?

Schiftingsvraag

Wat is de smaak van de paarse zak Croky Rollers? 
Croky bewaart en verwerkt jouw gegevens in overeenstemming met zijn privacybeleid. Door dit formulier in te vullen, stem je ermee in dat Croky jouw gegevens verwerkt.

Wedstrijdinfo

Winnaars krijgen een mail op het mailadres dat zij hebben gebruikt om deel te nemen, uiterst in de 3e week van de maand volgend op hun deelname. 

Voorwaarden deelname

Wedstrijdreglement
WEDSTRIJDREGLEMENT CROKY – ROLLERS GADGETS Maak kans op een Croky Rollers Gadget   I. ALGEMEEN
 1. Dit reglement is van toepassing op de “Croky Rollers”-wedstrijd (verder te noemen: de “Wedstrijd”) van  Croky (Roger&Roger NV). (verder te noemen: de “Organisator"), gevestigd en Rue de la Bassée 1, Moeskroen, België.
 2. Door aan de Wedstrijd deel te nemen aanvaardt u dit Wedstrijdreglement in zijn geheel.
 3. Deze Wedstrijd heeft als doel de promotie van de producten verkocht onder het merk Croky (verder te noemen: het “Merk”)
 4. Deze Wedstrijd loopt van zaterdag 1 april 2023 08u00 tot en met zondag 31 december 2023, 23u59 (de “Actieperiode”).
 5. Naar aanleiding van deze Wedstrijd zijn er in totaal 150 Croky  Hoedjes, 150 Croky Heuptasjes, 150 Croky Rugzakjes & 90 Croky Sleutelhangers te winnen (hierna de “Prijs”), , waarvan de helft in België en de ander helft in Nederland. Aan het einde van de wedstrijd, wordt de Prijs toegewezen aan de winnaar(s).
 6. De Wedstrijd wordt bekend gemaakt via de volgende kanalen: Croky website + Croky socials + Croky presentatiemateriaal in de winkels.
II. DEELNAME
 1. Deelname aan deze Wedstrijd staat (uitsluitend) open voor een ieder die in België of Nederland woonachtig is en de leeftijd van 16 jaar heeft bereikt. Voor deelnemers onder de 18 jaar geldt dat zij uitsluitend kunnen deelnemen na toestemming van de ouders/voogd/wettelijk toezichthouders. Desgevraagd dient dit schriftelijk te worden aangetoond.
 2. Deelname is uitgesloten (a) voor medewerkers en inwonende partners of familie van de Organisator, alsmede (b) voor een ieder die op enigerlei wijze direct of indirect in organisatorische zin betrokken is bij deze Wedstrijd.
 3. Georganiseerde en/of collectieve deelnames aan de Wedstrijd zullen als een misbruik worden beschouwd en de automatische uitsluiting met zich meebrengen van de hieraan verbonden deelnames.
 4. Deelname is uitsluitend nominatief en persoonlijk, en de deelnemer mag onder geen beding meedoen voor rekening van andere deelnemers.
 5. De Organisator behoudt zich het recht voor een deelnemer met ongeldige of vervalste persoonsgegevens van deelname uit te sluiten.
 6. Oneerlijke praktijken zoals, zonder beperking, scripts, software, bots of e-mailadressen of elk ander procedé waardoor de deelname kan worden geautomatiseerd zonder fysieke interventie, of meer in het algemeen het omzeilen van dit Wedstrijdreglement om de winstkansen op een ongeoorloofde en/of frauduleuze manier te verhogen, zijn niet toegelaten. De Organisator behoudt zich het recht voor om elke deelnemer die inbreuk maakt op huidige bepaling uit te sluiten van deelname aan de Wedstrijd, alsook uit te sluiten van toekomstige wedstrijden van de Organisator.
  III. SPEELWIJZE EN VASTSTELLING WINNAAR
 1. Deelname aan de Wedstrijd is mogelijk door, tijdens de Actieperiode:
 • Naar de Wedstrijdpagina www.Croky.be/win - www.Croky.nl/win te surfen.
 • De instructies te volgen en de noodzakelijke gegevens in te vullen op de Wedstrijdpagina.
 • Hun voorkeur te mee te geven van Croky Gadget.
 • Een antwoord te geven op de kennisvraag.
 1. Deelname is slechts mogelijk bij het nalaten van de productiecode (instructies via de Croky website) van een aangekochte Croky Rollers 100g. Meerdere deelnames zijn mogelijk per e-mailadres.
 2. Naast de kosten voor het uitvoeren van de bovenstaande stappen (bv. verplaatsing, Internetverbinding...) zijn geen overige kosten verbonden aan deelname aan deze Wedstrijd.
 3. Maandelijks worden per land (België/Nederland) 30 winnaars geselecteerd uit de lijst van deelnemers in die maand. Indien nodig worden de winnaars geselecteerd op basis van hun gekozen Croky Gadget in functie van Croky Gadgetvoorraad.
 4. De winnaar(s) wordt/worden bepaald op basis van loting onder de juiste antwoorden, telkens op de laatste dag van de maand.
  IV. UITKERING PRIJS
 1. De winnaar(s) wordt/worden gecontacteerd per email (check ook je spamfolder) op basis van de contactgegevens ingevoerd tijdens de deelname.
 2. De winnaar(s) zal/zullen de Prijs opgestuurd krijgen uiterst in de 3de week van de maand volgend op hun deelname,
 3. De Prijs zal als volgt aan de winnaar(s) worden gegeven: met de post.
 4. De Prijs is niet inwisselbaar voor geld of andere prijzen. Een prijs is ondeelbaar en kan alleen aanvaard worden zoals deze wordt toegekend.
 5. De Organisator behoudt zich het recht voor om een alternatieve prijs uit te keren indien de hierboven genoemde prijs om welke reden dan ook niet (meer) beschikbaar is en/of niet kan worden uitgekeerd.
Gedragsregels
 1. Deelnemers mogen de Wedstrijd niet gebruiken om politieke of religieuze ideeën te uiten.
 2. Deelnemers mogen niet treiteren, schelden, discrimineren of seksuele toespelingen maken.
 3. Deelnames mogen niet kwetsend, beledigend, obsceen, kwellend, haatdragend, aanstotelijk, onzedelijk, gewelddadig, seksueel getint, racistisch, smadelijk, lasterlijk, discriminerend of in strijd met de goede smaak of fatsoen zijn, of daartoe aanzetten
 4. Deelnames mogen geen wormen, virussen of andere schadelijk software op de eventuele Wedstrijdpagina of andere website of sociaal media van de Organisator plaatsen.
 5. Deelnames mogen niet strijdig zijn met de wet, regelgeving of goede zeden, of enig recht van derden (inclusief intellectuele eigendom), of aanzetten tot handelingen die in strijd zijn met de wet, regelgeving of goede zeden, of enig recht van derden (inclusief intellectuele eigendom).
 6. Inzendingen mogen o.a. Organisator, met deze gelieerde ondernemingen en merken, en het Merk, op geen enkele wijze schaden.
 7. Bovenstaande gedragsregels betreffen de deelname aan deze Wedstrijd maar ook, in geval van winst, de deelname aan, of het gebruik van, de Prijs.
VI. PUBLICATIE
 1. De deelnemers stemmen er door middel van deelname aan deze Wedstrijd in toe dat in geval van winst hun voornaam, naam en/of stad worden gepubliceerd om de winnaar aan te kondigen, zonder dat Organisator terzake enige vergoeding verschuldigd is.
 2. De deelnemers stemmen verder door middel van deelname aan deze Actie specifiek in met het gebruik van de inhoud van hun deelname voor marketing doeleinden en geven aan de Organisator daartoe alle rechten voor, zonder dat de Organisator daarvoor enige vergoeding verschuldigd is. Daarenboven stemmen de winnaars door middel van deelname aan deze Actie en het aanvaarden van de Prijs in dat de Organisator hen na de deelname kan verzoeken om mee te werken aan andere vormen van publiciteit, inclusief omtrent het gebruik van de Prijs.
 3. Indien de winnaars op verzoek van Organisator meewerken aan andere vormen van publiciteit zal rekening worden gehouden met de redelijke wensen van de winnaars. De winnaars zijn echter niet gerechtigd tot enige vergoeding. Alle eventuele (publicatie)materialen zullen het volledig eigendom zijn en blijven van de Organisator.
  VII. PERSOONSGEGEVENS
 1. Persoonsgegevens die de Organisator in verband met de deelname aan deze Wedstrijd verkrijgt, worden gebruikt voor het correct kunnen afhandelen van deze Wedstrijd en, waar toepasselijk, indien de deelnemer het desbetreffende vakje heeft getikt, voor directe marketing doeleinden. Deze persoonsgegevens zullen conform de wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens worden behandeld.
 2. De Organisator bewaart persoonsgegevens zolang dit nodig is ten behoeve van de hierboven omschreven doeleinde(n).
 3. De deelnemers hebben een toegangsrecht en een verbeteringsrecht met betrekking tot hun persoonsgegevens en beschikken tevens over een recht van verzet om het gebruik van dergelijke gegevens stop te zetten.
 4. Voor het overige blijft de privacy en cookie policy van Organisator volledig van toepassing.
  VIII. AANSPRAKELIJKHEID
 1. Organisator is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor eventuele kosten of uitgaven (bv. internet verbinding, verplaatsing, ...) van deelnemers in verband met of voortvloeiend uit deelname aan de Wedstrijd. De volledige kosten voor de deelname aan de Wedstrijd zijn ten laste van de deelnemer.
 2. De Organisator en/of de door haar ingeschakelde hulppersonen zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor storingen aan/in en/of fouten van/in of met betrekking tot het Internet, de Wedstrijdpagina of een of meer van de in dit Wedstrijdreglement genoemde internetsites, het kabel- (of enig ander ter zake relevant) netwerk, software of hardware alsmede voor eventuele foutieve invoer en/of verwerking van de persoonlijke gegevens.
 3. De Organisator is gerechtigd om de Wedstrijd in te korten, te verlengen, uit te stellen, te wijzigen of te annuleren op eender welk moment, ingeval van overmacht, onvoorziene gebeurtenissen buiten haar wil om of ingeval van enige andere gerechtvaardigde noodzaak. In zulke omstandigheden, kan de Organisator in geen geval aansprakelijk gesteld worden.
 4. De Organisator is niet verantwoordelijk dan wel aansprakelijk voor gebreken in de Prijzen en verleent geen garanties op de Prijzen.
 5. Fouten in het drukwerk, spelling, zetwerk evenals elke gelijksoortige materiële fout hebben geen enkel waarde en kunnen niet aangevoerd worden als rechtsmiddel ten opzichte van de Organisator.
 6. Voorts sluit Organisator iedere aansprakelijkheid van Organisator en/of de door haar ingeschakelde hulppersonen in verband met deze Wedstrijd, inclusief de Prijs, voor zover wettelijk mogelijk, volledig uit.
 7. In geval deze Wedstrijd word geadverteerd op Facebook, Instagram of op andere externe kanalen wordt het extra benadrukt dat deze Wedstrijd op geen enkele manier gesponsord, goedgekeurd of beheerd is door of geassocieerd met Facebook, Instagram, of deze andere externe kanalen, die geen aansprakelijkheid dragen in dit verband.
  IX. SLOTBEPALINGEN
 1. Over de uitslag van de Wedstrijd kan niet worden gecorrespondeerd.
 2. Niets uit of met betrekking tot deze Wedstrijd mag worden verveelvoudigd of gepubliceerd zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Organisator.
 3. Aan deze Wedstrijd of de uitslag daarvan kunnen geen rechten worden ontleend.
 4. Indien een of meerdere bepalingen in dit Wedstrijdreglement op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in dit Wedstrijdreglement en in de betreffende bepaling(en) volledig van toepassing.
 5. De Organisator behoudt zich het recht voor, zij het redelijkerwijs en rekening houdend met de concrete omstandigheden, om het Wedstrijdreglement te wijzigen en/of de Wedstrijd te onderbreken en/of stop te zetten, zonder voorafgaande kennisgeving ervan en zonder hiervoor op enige wijze aansprakelijk te kunnen worden gesteld. De deelnemer heeft de verantwoordelijkheid om dit Wedstrijdreglement op regelmatige basis te controleren.
 6. De Organisator behoudt zich bovendien het recht voor om de Prijs niet toe te kennen, in geval van misbruik of overtreding van één van de bepalingen van het Wedstrijdreglement, zonder dat de deelnemer enige aanspraak kan doen gelden jegens de Organisator.
 7. Klachten of vragen omtrent het Wedstrijdreglement en de Wedstrijd, evenals verzoeken in het kader van de rechten die deelnemers kunnen laten gelden op hun persoonsgegevens, kunnen schriftelijk gestuurd worden naar het adres van de Organisator. Deelnemers kunnen contact opnemen vanuit België/Nederland via info@croky.be.
 8. Dit Wedstrijdreglement en de Wedstrijd valt onder de Belgische wetgeving en wordt geïnterpreteerd en uitgevoerd conform het Belgisch recht. Alleen de Brusselse rechtbanken zijn bevoegd voor eventuele geschillen over de interpretatie of de toepassing van het Wedstrijdreglement en/of de Wedstrijd.